Các nội dung của Diễn đàn gồm: đánh giá những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ nữ hiện nay, những định hướng trong thời gian tới của tỉnh. Lãnh đạo nữ của Trung ương trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Báo cáo đánh giá tổng quan quá trình hình thành và phát triển của phụ nữ Đắk Nông qua 15 năm thành lập nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)…

Thông qua Diễn đàn, cán bộ, lãnh đạo, quản lý nữ trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành trong thời kỳ hội nhập và phát triển để từng bước nâng cao năng lực. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo nữ đạt tỷ lệ các chức danh trong cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và hướng đến đạt mục tiêu cán bộ nữ theo Nghị quyết Trung ương lần thứ 7, khóa XII của Đảng đề ra.

Bảo Ngọc