Hai năm qua, 3 đơn vị đã thường xuyên quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả các chuyên mục, chuyên trang "Quốc phòng toàn dân" với nội dung, hình thức ngày càng phong phú, đa dạng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên khi đến đơn vị tác nghiệp. Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, bảo đảm nhiệm vụ tuyên truyền bám sát mục đích, quan điểm, đúng định hướng, mang tính thời sự cao. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các đơn vị đã bám sát tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh, từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp. Chuyên mục Quốc phòng toàn dân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng 123 tin, bài trên chuyên trang của báo Đắk Nông; 181 tin bài trên Đài PTTH tỉnh. Phóng viên Đài PT – TH tỉnh và Báo Đắk Nông thường xuyên có nhiều tin bài tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn trung ương kịp thời đưa tin tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương.

Quang cảnh hội nghị
 

Tuy nhiên, công tác phối hợp tuyên truyền giữa các bên vẫn còn một số hạn chế như: Nội dung chuyên mục chưa phong phú, chưa khai thác hết tính đa dạng các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng, ít bài có chiều sâu, chủ yếu là tin hội nghị.

Phó Giám đốc Đài PT - TH tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thành Xuân góp ý một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền quân sự, quốc phòng địa phương
 

Trong thời gian tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Đắk Nông tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chuyên mục, chuyên trang "Quốc phòng toàn dân", đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; công tác vận động quần chúng giúp dân xóa đói giảm nghèo, chính sách hậu phương quân đội.

Bảo Ngọc – Văn Thắng