Sở Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh Đăk Nông phê bình, kiểm điểm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng công chức, viên chức vi phạm giờ làm việc, và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh sử dụng xe công về sớm hơn so với quy định vào ngày thứ 6; Nếu còn tái phạm thì có hình thức xử lý kỷ luật người đứng đầu.

Trước đó, qua các đợt kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 17 trong toàn tỉnh, Sở Nội vụ phát hiện một số đơn vị thuộc thị xã Gia Nghĩa, 2 huyện Đăk Rlấp và Tuy Đức vi phạm quy định về giờ làm việc hành chính; 14 cơ quan cấp tỉnh vi phạm trong sử dụng xe công và chấp hành giờ làm việc vào chiều thứ 6.

 H’Loan