Công ty TNHH MTV mua bán nợ Kim Ngân chưa góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký 100 tỷ đồng nên không đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh ngành nghề mua, bán nợ theo qui định tại khoản 2, điều 7, Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và điều 4 Thông tư 53/2017/TT-BTC ngày 15/9/2017 của Bộ tài chính. Theo Thông tư 53, tại mọi thời điểm hoạt động kinh doanh mua, bán nợ, vốn điều lệ/vốn đầu tư thực góp hoạch toán trên bản cân đối kế hoạch của doanh nghiệp phải lớn hơn hoặc bằng vốn tối thiểu qui định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP tương ưng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ.

Cùng với thông báo trên, ngày 1/9/2020, Phòng đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Đắk Nông cũng gửi thông báo đến Công ty TNHH MTV mua bán nợ Kim Ngân, yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành nghề mua bán nợ, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, kết quả điều chỉnh vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp, kết quả điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp với qui định về vốn pháp định và vốn điều lệ thực góp của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm báo cáo về các nội dung nêu trên trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh ban hành thông báo. Trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo nếu Phòng đăng ký kinh doanh không nhận được báo cáo hoặc đại diện doanh nghiệp không đến đơn vị để giải trình, Sở KH&ĐT sẽ ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo qui định của pháp luật./.

Tin: H' Thương