Hồ Tà Đùng, một điểm du lịch hấp dẫn của Đắk Nông
 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã Đắk Som và các đơn vị có liên quan tăng cường trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, đặc biệt là khu vực xung quanh Hồ Tà Đùng; kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất; quản lý xây dựng.

Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh nếu để tình trạng mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà trái phép xảy ra mà không được kiểm tra, phát hiện xử lý theo quy định.

Đề nghị Thường trực Huyện ủy Đắk Glong lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện Đắk Glong tăng cường trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý xây dựng, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã Đắk Som, đặc biệt là khu vực xung quanh Hồ Tà Đùng; kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Giao Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Đắk Glong trong việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đắk Glong theo quy định pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quản lý đất đai, quản lý xây dựng, khu vực xung quanh Hồ Tà Đùng.

PTD NEWS