Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung như: Người tiêu dùng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Ảnh hưởng cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và Thách thức; Lợi ích đối với người tiêu dùng từ cách mạng công nghiệp 4.0; Hệ thống phân phối: Yếu tố ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng; Truyền thông marketing tích hợp - Từ niềm tin, sự trải nghiệm đến bán hàng; Chính sách giá của doanh nghiệp - Từ người tiêu dùng đến doanh nghiệp; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và marketing thời đại cách mạng 4.0; Tìm hiểu về Luật cạnh tranh năm 2018.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 
 

Lớp tập huấn nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, có trách nhiệm cho cả người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

Phan Đông-Xuân Hạnh