Theo đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tốc độ tăng trưởng đạt 14,6%. Trong đó, tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Văn hóa, xã hội trên địa bàn từng bước phát triển đáp ứng sự hưởng thụ của người dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và quan tâm đúng mức trên cả ba mặt: Tư tưởng, chính trị, tổ chức gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và tạo được những tiền đề rất cơ bản, quan trọng cho thành phố phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Bộ mặt đô thị Gia Nghĩa ngày càng khởi sắc, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn yêu cầu Đảng bộ thành phố Ga Nghĩa xác định rõ khâu nào, lĩnh vực nào là "điểm nghẽn", chưa được khơi thông, cản trở đến sự phát triển, từ đó tập trung nghiên cứu, cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn đánh giá cao tinh thần nghiêm túc trong đánh giá những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ thành phố. Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra 5 nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII cần phải quan tâm thực hiện.

Thứ nhất, trên các tiềm năng, lợi thế của thành phố và những bài học rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ khâu nào, lĩnh vực nào là "điểm nghẽn", chưa được khơi thông, cản trở đến sự phát triển, đâu là điểm mấu chốt tác động đến sự phát triển của thành phố. Trên cơ sở đó, Đại hội cần tập trung nghiên cứu, cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, thể hiện tầm nhìn chiến lược không chỉ cho nhiệm kỳ tới mà còn tạo nền tảng phát triển cho thành phố tương lai xa hơn, bảo đảm được tính khả thi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Thứ hai, thành phố cần tập trung cao hơn nữa cho phát triển kinh tế; trong đó, phát triển thương mại- dịch vụ-tiểu thủ công nghiệp vẫn phải được coi trọng hàng đầu. Vì vậy, Đảng bộ thành phố cần có các chủ truơng, giải pháp cụ thể, đột phá để phát triển thương mại- dịch vụ, đưa tiểu thủ công nghiệp trở thành thế mạnh, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Thành phố cần quản lý, khai thác có hiệu quả, đúng mục đích nguồn lực đất đai theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Việc phát triển du lịch cần dựa trên nền tảng phát huy lợi thế của địa phương. Đặc biệt Đảng bộ tập trung mọi nguồn lực để đến năm 2025 thành phố Gia Nghĩa cơ bản đạt được tiêu chí đô thị loại II; cơ bản hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

 

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 Thứ ba, cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ thành phố cần xác định giáo dục, đào tạo là vấn đề chiến lược để thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và nâng cao chất lượng lao động. Do vậy, thành phố phải có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Thứ tư, Đảng bộ thành phố cần chú trọng kết hợp phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Thứ năm, Đảng bộ chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt chú trọng đến công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, toàn tâm, toàn ý, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của thành phố. Đảng bộ cần quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, thực tiễn...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn nhấn mạnh thêm, Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, thành phố cần triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để tăng cường hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước. Đồng chí cũng lưu ý, các đại biểu tham dự Đại hội cần dành thời gian nghiên cứu, tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng