Theo báo cáo, năm 2018, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Về cơ bản 5 chương trình công tác đã đạt được kết quả khá toàn diện. Nhiều địa phương, MTTQ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực. Việc chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các cấp được thực hiện theo đúng lộ trình. Đến nay, cả nước có 8.298/11.159 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội; 19/712 đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội điểm.

Đại biểu tỉnh Đắk Nông tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2019
 

Năm 2019, các cấp MTTQ trong cả nước sẽ triển khai thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ 6 nội dung lớn và 9 giải pháp cơ bản với tinh thần quyết liệt hơn, sáng tạo hơn. Tập trung tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Cùng với việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp mặt trận tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh….

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị 
 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp mặt trận cần tập trung đổi mới hoạt động, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Các địa phương cần chấp hành nghiêm quy định của Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội. Trong các nhiệm vụ đề ra, mỗi địa phương phải chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế để làm từ giám sát, phản biện, không chạy theo hình thức. Cán bộ mặt trận phải gương mẫu, giữ kỷ luật, kỷ cương.  Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Công tác giám sát, phản biện xã hội cần được thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng. Mỗi năm, mỗi địa phương chỉ nên chọn 1 đến 2 vấn đề để tập trung giám sát, phản biện, tạo uy tín cho tổ chức, nhất là giám sát cán bộ và phản biện vào các dự thảo phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Tuấn Bình