Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, tham mưu các giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, có tính chất liên vùng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 
Nhiều doanh nghiệp bị tác động trong sản xuất kinh doanh bởi dịch Covid 19

Tham mưu theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”; đề xuất các giải pháp nhằm tăng tính chủ động, tổ chức và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Tham mưu, theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành, địa phương./.

T/h: Phan Đông-Thế Anh