Thực hiện Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, UBND tỉnh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện treo cờ rủ tại cơ quan, công sở trong hai ngày Quốc tang (06/10/2018 và 07/10/2018). Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân, cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong hai ngày Quốc tang.

Các cơ quan truyền thông trong tỉnh thông tin rộng rãi việc thực hiện nghi thức Quốc tang để các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.