Phiên họp thường kỳ tháng 4

 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến, thống nhất thông qua một số tờ trình, báo cáo như: Tờ trình về việc đăng ký bổ sung nội dung Chương trình xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Kỳ họp thứ 8; Tờ trình về việc kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019; cho ý kiến về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2020 và thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 kế hoạch công tác tháng 5 năm 2019 của thường trực và các ban HĐND tỉnh. Tờ trình về việc điều chỉnh mức đầu tư 2 tiểu dự án tỉnh Đắk Nông thuộc Dự án nâng cao hiệu qủa sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán vay vốn ADB; Báo cáo kết quả khảo sát một số nội dung lĩnh vực y tế theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Đại diện các Ban HĐND tỉnh đóng góp ý kiến các tờ trình
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn kết luận tại phiên họp
 

Phát biểu chỉ đạo, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn cơ bản thống nhất với ý kiến về các tờ trình, đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh xem xét bổ sung kinh phí phù hợp đối với 2 tiểu dự án nâng cao hiệu qủa sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán vay vốn ADB làm căn cứ Bộ NN&PTNT điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án để xây dựng kế hoạch vốn kịp thời. Sở Nội vụ khẩn trương làm việc với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh về vấn đề chậm tuyển dụng số biên chế bác sỹ được giao, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định, chậm nhất hoàn thành trong tháng 6/2019. Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện điều chỉnh cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với Trung tâm y tế huyện sau khi sát nhập. Hướng dẫn các đơn vị y tế nghiên cứu, có cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các biên chế tăng thêm; chủ động xây dựng phương án sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Sở Y tế cần phối hợp với Sở Tài chính tập trung hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện phương án tự chủ chi thường xuyên phải đảm bảo có thể thực hiện trong thực tế, có phương án dự phòng xử lý khó khăn trong quá trình thực hiện. Các ý kiến đưa ra thảo luận và thông qua, các đơn vị liên quan cần tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo, tờ trình trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

                                     Trịnh Nga- K’Muôi