Phiên họp nghe trình bày báo cáo thẩm tra và cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với các tờ trình: điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 nguồn ngân sách địa phương (lần 2); giao kế hoạch vốn sự nghiệp chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 cho các huyện nghèo bổ sung; phân bổ kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh; kiểm tra thực tế đối với công trình thủy lợi Đắk Ngo.

Thường trực và các ban của HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan dự phiên họp
 

Đối với Tờ trình bổ sung kinh phí thực hiện cấp không thu tiền sách giáo khoa, vở viết đối với học sinh thuộc diện chính sách theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND, Thường trực HĐND tỉnh chưa thống nhất và đang xem xét vì cho rằng lý do chi vượt 4,9 tỷ đồng để cấp phát sách vở cho đối tượng chính sách mà UBND tỉnh trình xin cấp bổ sung là chưa hợp lý. Với các tờ trình đăng ký bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết và đề nghị đưa ra khỏi chương trình xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung 7/8 Nghị quyết (loại 01 Nghị quyết về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông). Đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan rà soát lại các nghị quyết đưa ra khỏi chương trình xây dựng Nghị quyết để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên họp

Vỹ Phượng