Quang cảnh phiên họp
 

Phiên họp đã xem xét Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 22, ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 đề ra 16 nhóm chỉ tiêu, kết quả thực hiện có 8/16 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch, 3 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch và 5 nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Qua xem xét báo báo, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cơ bản mà báo cáo cần phải đề cập, phân tích kỹ, nhất là tỷ lệ che phủ rừng giảm; hạ tầng du lịch thiếu đồng bộ, quy mô hoạt động nhỏ, sản phẩm thiếu đặc sắc; cải thiện môi trường đầu tư chưa đạt yêu cầu, cơ chế một cửa hình thành tương đối sớm nhưng chưa đủ năng lực, chưa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; hạ tầng kết nối của tỉnh còn nhiều khó khăn…

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị báo cáo cần đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 và biến đổi khí hậu đến tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh. Báo cáo cần nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển ở khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, kế hoạch cần nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của giai đoạn 2021-2025.

Đối với Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và Kế hoạch năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu hoàn thiện và xem xét lại một số chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, cần cụ thể hóa chính sách thu hút nông nghiệp công nghệ cao, lượng hóa diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử. 

T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh