Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên đề nghị cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần nắm vững các quy định để tham mưu công tác cán bộ phù hợp, sát với tình hình thực tế
 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp luôn bám sát chương trình làm việc của cấp ủy, tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, kịp thời tham mưu cụ thể hóa để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra; xây dựng các văn bản phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ mới. Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được tham mưu kịp thời, chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị
 

Việc sắp xếp, bố trí, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, huyện và các chức danh lãnh đạo của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh cũng được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 được quan tâm, rà soát. Đặc biệt, đã tham mưu ban hành Đề án tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị, trong 3 tháng cuối năm 2021, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, quy định của Trung ương, tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Sớm hoàn thiện, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý của một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Rà soát, tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch năm 2021. Đặc biệt, cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp cần nắm vững các quy định về công tác cán bộ để tham mưu công tác cán bộ phù hợp, sát với tình hình thực tế; đồng thời bám sát các quy định, văn bản của Trung ương để triển khai cho cấp ủy thực hiện đúng quy định./.

 

T/h: Hoàng Hoa – Thế Anh