Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong những năm qua, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan tư pháp thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Theo đó, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp đạt được hiệu lực, hiệu quả thiết thực. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp được sắp xếp, củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp được tăng cường về số lượng và chất lượng. Việc hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp được đổi mới, tăng cường....

Quang cảnh hội nghị
 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, các sở, ngành, địa phương, các cơ quan tư pháp cần khắc phục những hạn chế, khó khăn trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và công tác cải cách tư pháp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo nguồn của các chức danh tư pháp và bổ trợ tư pháp. Tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về hoạt động tư pháp…

      Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX

 

Tin, ảnh: Thanh Hải - Lê Đại