89 năm qua, Đảng luôn coi trọng công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng. Trong đó, ngành tuyên giáo đóng góp quan trọng, to lớn vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc và mở ra thời kỳ đổi mới đất nước với nhiều thành tựu to lớn.

Các đại biểu tham dự tọa đàm
 

Đối với tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, Ban Tuyên giáo đã được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao thực hiện một số nhiệm vụ mang tính chất chiến lược trong công tác xây dựng Đảng. Kết quả là một số đề án, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy do Ban Tuyên giáo tham mưu sau khi ban hành đã đi vào cuộc sống, bước đầu đem lại những chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, chính trị, văn hóa và đạo đức. Riêng trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo đã hoàn thành tốt 12/12 nhiệm vụ do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Công tác định hướng tuyên truyền được tiến hành kịp thời, chú trọng tính thiết thực. Vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí truyền thông được khẳng định. Ban Tuyên giáo đã chú trọng nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác lịch sử Đảng, bồi dưỡng nhận thức, lý tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được triển khai tích cực. Toàn tỉnh đã mở được 654 lớp học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngành đã có nhiều đổi mới trong cách thức thực hiện, tạo được chuyển biến tích cực trong Đảng và xã hội.

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Trung Ký phát biểu tại buổi tọa đàm
 

Tại buổi gặp mặt, 6 cá nhân đã được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương; UBND tỉnh cũng khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tuyên giáo" cho các cá nhân

 

Bảo Ngọc – Văn Thắng