Đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 28, Hội nghị nêu rõ: Công tác xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh đã đạt kết quả quan trọng trên cả 3 tiềm lực chính trị, kinh tế, xã hội- quốc phòng, an ninh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được tăng cường; những vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết; nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên. Trong 10 năm, tỉnh Đăk Nông đã tổ chức hiệu quả 3 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, 18 cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ cấp huyện và 178 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, doanh nghiệp. Huy động ngân sách địa phương bảo đảm hoạt động thường xuyên cho LLVT trên 540 tỷ đồng. Triển khai xây dựng thêm 71 công trình chiến đấu, trường bắn, thao trường huấn luyện, chốt chiến đấu dân quân.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn phát biểu kết luận Hội nghị
 

Đánh giá cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành trong triển khai nội dung của NQ 28 đồng thời, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong 10 năm thực hiện NQ. Trong đó đề cập đến nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền, đơn vị trong xây dựng khu vực phòng thủ; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước về quốc phòng; công tác nắm và dự báo tình hình ở cơ sở còn chậm. Từ tồn tại này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn yêu cầu tập trung thực hiện tốt 7 nhóm nội dung, biện pháp. Trong đó, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết 28 để huy động sức mạnh toàn dân, hệ thống chính trị cùng lực lượng vũ trang xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, nhất là xây dựng tiềm lực tinh thần. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng- an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, gắn với chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Tin, ảnh: H'Loan