Quang cảnh Đại hội
 

Trong giai đoạn 2015 – 2020, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Gia Nghĩa đã tạo được khí thế mới, phát huy được tính tích cực, năng động sáng tạo của các đơn vị, tập thể lao động, hộ sản xuất kinh doanh và mỗi các nhân.  Theo đó, phong trào thi đua “Đắk Nông cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020” đã được cán bộ và quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực. Kết quả 3/3 xã của thành phố đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào “Đắk Nông chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã huy được 27 tỷ đồng để thực hiện việc cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo. Thành phố Gia Nghĩa cũng đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thành phố còn chú trọng triển khai các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong giai đoạn 2015 – 2020, thành phố Gia Nghĩa đã có 134 tập thể và 159 cá nhân được Trung ương và UBND tỉnh khen thưởng.

Trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Gia Nghĩa
 
Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể
 
 
Trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho cán bộ văn hóa xã Đắk Nia

Đại hội đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 tập trung vào các nội dung như: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, hấp dẫn; phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh gắn với đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng