Cán bộ thú ý phun khử khuẩn xe vận chuyển lợn vào địa bàn Đắk Nông
 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 1297 về tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, giao Sở NN và PTNT chủ trì phối hợp với Sở tài chính, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2025.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, cơ sở chăn nuôi đảm bảo áp dụng có hiệu quả mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi; chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi để cảnh báo cộng đồng và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Cục quản lý thị trường tỉnh tổ chức ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn trái phép qua biên giới.

            T/h: Lê Đại