Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ xem xét 26 báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Kỳ họp còn tập trung thảo luận, xem xét và thông qua các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Trong đó có những tờ trình quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2019; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 02 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông; Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh nội dung chất vấn, trả lời chất vấn và giải quyết các vấn đề khác theo quy định của pháp luật, Kỳ họp thứ 7 cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu./.

          Bảo Ngọc