Trong giai đoạn 2013-2018, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Số lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tăng đều qua từng năm. Tính đến năm 2018, toàn tỉnh có 20.301 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Phong trào cũng đã đóng góp tích cực trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, đoàn kết tương thân, tương ái, giúp nhau làm giàu. Theo đó, trong 5 năm qua, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ được 45.731 hộ nghèo về vốn, vật tư sản xuất, ngày công lao động và kỹ thuật. Các cấp hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp được hơn 36,8 tỷ đồng và hơn 106.225 ngày công lao động để nạo vét, sửa chữa trên 610km đường, kênh mương phục vụ sản xuất; sửa chữa và làm mới được 1.032km đường giao thông nông thôn.

Ông Hồ Gấm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khai mạc hội nghị
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: Sản xuất còn mang tính tự phát, manh mún, chưa theo quy hoạch; liên kết 4 nhà thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; chất lượng nông sản hàng hóa, chế biến nông sản, an toàn thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức; tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, hợp tác xã còn yếu. Vì vậy, tại Hội nghị, Hội Nông dân tỉnh cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2018-2023, gồm: Hàng năm có tới 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 85% hội viên nông dân thường xuyên tiếp cận kiến thức thông tin, thị trường, khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất; hỗ trợ xây dựng được ít nhất từ 1 tổ hợp tác hoặc 1 hợp tác xã trở lên để liên kết, phát triển sản xuất và kết nối thị trường có hiệu quả; xây dựng ít nhất 1 mô hình về bảo vệ môi trường…
Nông dân chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giỏi tại hội nghị
Tặng bằng khen cho 96 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu
 
 
Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 96 nông dân có thành tích tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Mai Thi - Tuấn Bình