Theo đó UBND tỉnh yêu cầu Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường việc kiểm tra thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

PTD News