Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười (đứng giữa) kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 
 

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, công tác hỗ trợ nhà đầu tư, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do đó, để tăng cường công tác hỗ trợ nhà đầu tư, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát để hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư; Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và công tác vận động, tuyên truyền tạo được sự đồng thuận, thống nhất của người dân trong quá trình nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Đắk Nông giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai đầu tư sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư;  kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư trong quá trình nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án.

UBND tỉnh nêu rõ quan điểm, với các nhiệm vụ đã được giao, quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ hoặc chậm trễ trong việc hỗ trợ cho nhà đầu tư.

T/h: Vỹ Phượng