Với chủ đề “Every small action makes a world of difference” – (Cùng hành động để thay đổi thế giới) với ý nghĩa mỗi một hành động (vì môi trường), dù nhỏ cũng tạo nên một thế giới (sạch hơn) khác biệt, UNEP phát động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn này từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 năm nay tới hơn 130 quốc gia nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.

 

 

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tổ chức các nội dung phù hợp hưởng ứng chiến dịch như: Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề về Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Tổ chức các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; Tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế -xã hội và dân sinh…

UBND tỉnh Đắk Nông giao các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai chiến dịch trước ngày 10/10/2020.

 

T/h: Vân Ánh