Thị xã Gia Nghĩa nhìn từ trên cao
 

Các chủ đầu tư phải đẩy nhanh công tác thực hiện dự án, hoàn thành các thủ tục để giải ngân vốn đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm theo Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; kịp thời hoàn thiện hồ sơ để quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã thực hiện xong. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các biện pháp để thực hiện tốt công tác theo dõi, báo cáo tình hình giải ngân của các dự án, tình hình giải ngân của kế hoạch đầu tư năm 2019 sát với thực tế; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách địa phương giai đoạn trung hạn 2016-2020. Được biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 do tỉnh quản lý là 2.311,8 tỷ đồng./.

 

T/h: Bảo Ngọc