Cụ thể, theo kết quả trưng cầu đo đạc của cơ quan chức năng, tại Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà thông số Coliform vượt 480 lần, TSS vượt 9,32 lần, BOD5 vượt 7,01 lần, COD vượt 4,65 lần. Ngoài tổng số tiền phạt 103,5 triệu đồng, buộc ông Nguyễn Huy Hòa phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời gian 40 ngày; đồng thời, chi trả kinh phí trưng cầu đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành.

T/h: Phan Đông