Năm 2021, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí linh hoạt, có sự đổi mới bảo đảm phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn. Các cơ quan báo chí, truyền thông cơ bản thực hiện đúng sự chỉ đạo, định hướng, thông tin kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân. Báo chí đã tập trung tuyên truyền sâu, đậm, toàn diện về Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

 Quang cảnh hội nghị
 

Nhiều tác phẩm báo chí đã góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quyết liệt xử lý các vụ việc, cá nhân sai phạm. Đặc biệt báo chí đã thể hiện sự kịp thời, tính định hướng, chuyên nghiệp, nhân văn trong thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi sản xuất kinh doanh.

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, hoạt động hội nhà báo có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chủ động, kịp thời, bám sát thực tiễn; chủ động rà soát, tham mưu cho tỉnh chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực báo chí.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Điểu K’ré - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của báo chí đối với sự phát triển  của tỉnh. Bám sát văn kiện Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động. Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí rà soát, đánh giá toàn bộ các cơ chế, chính sách, quy định hoạt động báo chí trên địa bàn để sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện để báo chí nói chung, các cơ quan báo chí trong tỉnh nói riêng hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong định hướng phát triển báo chí địa phương phải bắt kịp nhịp phát triển của truyền thông số, làm chủ các công nghệ truyền thông hiện đại. Tỉnh quan tâm tạo cơ chế để cơ quan báo chí có điều kiện đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị làm việc và thực hiện nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền.

 Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động lựa chọn công nghệ phù hợp để đổi mới, sáng tạo 
 

Các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tiếp tục nhận thức, quán triệt thật sâu sắc, đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí với tư cách là một thành tố quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng; là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là diễn đàn của Nhân dân để xây dựng, triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền một cách chủ động, tích cực, sáng tạo và hiệu quả. Việc rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo cần tiếp tục được tăng cương. Các cơ quan báo chí chủ động lựa chọn công nghệ phù hợp để đổi mới, sáng tạo trong hoạt động báo chí để vừa thực hiện nhiệm vụ định hướng thông tin, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng.

Đồng chí Điểu K’ré cũng đề nghị cơ quan báo chí Trung ương, ngoài tỉnh tiếp tục có sự đồng hành cùng địa phương trong quảng bá, giới thiệu chù trương, chính sách, tiềm năng thế mạnh của Đắk Nông đến độc giả trong và ngoài nước.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành yêu cầu các cơ quan, đơn  vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phối hợp với Hội Nhà báo, cơ quan chủ quản nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí.

 Đồng chí Bùi Huy Thành, - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung năm 2022
 

Báo chí tập trung thông tin đầy đủ, kịp thời, sâu sắc, đậm nét Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, địa phương. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch cần thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ. Các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật theo mô hình đa phương tiện./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng