Đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp

 

Tại Hội nghị, hai đơn vị đã đánh giá lại kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2021, đồng thời đề nghị các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai Chương trình phối hợp năm 2022 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Theo đó chương trình phối hợp năm 2022 sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chính như: Triển khai các hoạt động thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc theo Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; cụ thể hóa một số nội dung có liên quan đến vùng biên giới, nơi có đông đồng bào DTTS; tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS khu vực biên giới (KVBG) tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030.

Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc, hướng dẫn triển khai chính sách mới, thông tin về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày lễ, tết. Triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027”. 

T/h: Văn Hoàn - Văn Thạo