Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông
 

Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến thống nhất với dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng thời, cho ý kiến cụ thể đối với các nội dung: Nhận định, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Các ý kiến cho rằng, Nghị quyết đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên cả 3 mặt: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Tuy nhiên, việc kết nối nông thôn-đô thị yếu; khoảng cách chênh lệch về xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền còn khá lớn; kinh tế hộ sản xuất nhỏ, lẻ còn tồn tại; các ngành sản xuất vật tư, máy móc, thiết bị đầu tư còn ít và kém cạnh tranh; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản phát triển chậm; số lượng lớn sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ở dạng thô hoặc sơ chế, tỷ lệ hao hụt cao; thị trường, giá cả còn nhiều bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường trong nông nghiệp, nông thôn ngày càng nghiêm trọng; khiếu kiện về đất đai, môi trường xảy ra nhiều nơi, gây nguy cơ bất ổn…

Nhiều ý kiến đề nghị trong giai đoạn tới cần đầu tư mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cần tập trung phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để thực sự trở thành động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; cần tập trung phát triển các doanh nghiệp để liên kết dẫn dắt kinh tế hộ phát triển phù hợp với tiến trình phát triển đi lên trong nền kinh tế đa thành phần có lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, cạnh tranh. Một số ý kiến đề nghị cần khắc phục tình trạng cơ chế, chính sách ban hành nhiều nhưng chủ yếu ngắn hạn, chưa đồng bộ, một số chưa phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN, mang nặng bao cấp, xin cho; hay ban hành chính sách nhưng chưa bố trí nguồn lực nên nhiều chính sách không đi vào cuộc sống…

Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương được Ban soạn thảo tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết.

T/h: Ngô Lan-K’Muôi