Ảnh minh họa
 

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho học sinh cấp mầm non, tiểu học, khối lớp 6, 7, 8 và khối lớp 10,11 nghỉ học từ ngày 17/5/2021. Riêng học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12 có thế tiếp tục ôn tập tại trường học trong điều kiện bảo đảm thực hiện các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chi đạo các cơ sở giáo dục chưa hoan thành chương trình giáo dục, tổ chức dạy học trực tuyến để hoàn thành chương trình giáo dục và thực hiện các công tác kết thúc năm học 2020-2021.

Căn cứ tinh hinh thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, khi các điều kiện bảo đảm cho hoạt động dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tinh có văn bản cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại.

 PTD NEWS