Ảnh minh hoạ
 

Cụ thể: huyện Đắk Song 01 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Đắk Mil 02 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đắk R’lấp 04 trường hợp, trong đó 02 trường hợp tại cộng đồng, 02 trường hợp cách ly tại nhà; thành phố Gia Nghĩa 08 trường hợp, trong đó 03 trường hợp tại cộng đồng, 05 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Tuy Đức 09 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Krông Nô 10 trường hợp, trong đó 01 trường hợp tại cộng đồng; 04 trường hợp ở khu phong tỏa, 05 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Đắk Glong 11 trường hợp, trong đó 04 trường hợp tại cộng đồng, 07 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Cư Jut 17 trường hợp, trong đó 01 trường hợp ở khu vực điều trị, 01 trường hợp về Đắk Lắk, 03 trường hợp cách ly tại nhà, 12 trường hợp tại cộng đồng. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan