Trong 22 dự án kêu gọi, thu hút đầu từ có 3 dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa; 4 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 1 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; 14 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch, hạ tầng đô thị.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng bộ tài liệu xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo đúng quy định đối với các dự án đã đầy đủ thông tin; cung cấp cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh để đăng tải.

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo quy định tại Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh.

 Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định. Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả để giao về cho các địa phương hoặc cơ quan chức năng của tỉnh quản lý theo đúng quy định, làm cơ sở thực hiện kêu gọi đầu tư.

 

T/h: Lê Đại – Xuân Hạnh