Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Đình Tín, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Đắk Nông
 

Theo đánh giá, trong năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Ủy ban kiểm tra Trung ương và các cấp đã khẳng định được bản lĩnh vững vàng, tính chiến đấu cao, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong năm 2021, một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, còn bị động. Một số Ủy ban Kiểm tra chưa chủ động phát hiện, thiếu quyết liệt trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Nông
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, năm 2022, từ Trung ương đến địa phương phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Mỗi tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đều bình đẳng và chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trên cơ sở không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phải khả thi, phù hợp với tình hình từng địa phương, đơn vị. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn đảng và xã hội cần được đẩy mạnh hơn nữa.

T/h: Thế Anh