Theo đó, bà Lê Thị Hồng đã thực hiện hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích 694,8 m2 và Chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích 6.444,1 m2 quy định tại điểm b, d khoản 4 Điều 14 Nghị định số 91 ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bà Lê Thị Hồng nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này, nếu không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Bà Hồng cũng bị buộc phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, cụ thể: tháo dỡ các vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng ra khỏi vị trí đất đã chiếm; Buộc trả lại diện tích 7.138,9m2 đã chiếm tại khu vực đất Cụm công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp do UBND huyện Tuy Đức quản lý.  Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.  

 

T/h: Hoàng Thảo