Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông
 

Theo báo cáo, năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong đó, ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực để rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng. Tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, ngành, địa phương được chú trọng. Ngành đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm biên chế công chức và số viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết 39, Kết luận 71 của Bộ Chính trị…

Năm 2022, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, Bộ Nội vụ quyết tâm khắc phục điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành Nội vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ đã đạt được trong năm qua.

Về nhiệm vụ trong năm 2022 và thời gian tới, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ rất quan trọng và nhạy cảm, nhất là về công tác cán bộ, liên quan con người. Do đó, ngành Nội vụ cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, cách làm để thực hiện các nhiệm vụ, phát huy tối đa dân chủ, trí tuệ tập thể.

Trước mắt, ngành Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham gia vào công tác kiểm soát dịch Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội.

T/h: Thế Anh