Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước căn cứ quy định khẩn trương thực hiện và hoàn thành việc lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế tỉnh cung cấp các nội dung về việc giao đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Thực hiện rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, báo cáo quỹ đất công còn chưa khai thác, đề xuất phương án khai thác, sử dụng hiệu quả.Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo tình hình thực hiện kêu gọi đầu tư các dự án có sử dụng đất, đề xuất các hình thức lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, khả thi đối với từng vị trí đất hiện đang kêu gọi đầu tư và bổ sung thêm các vị trí đất mới nếu có. Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất tổ chức rà soát quỹ đất nhỏ, lẻ trong các khu dân cư để quy hoạch sử dụng và đấu giá đất; đồng thời, chủ động tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút các nhà đầu tư có đủ năng lực đến đầu tư.

T/h: Vỹ Phượng