Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp hoặc hoạt động không đúng mục đích của thị thực nhập cảnh tại địa phương.

Sở lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng lao động nước ngoài; làm tốt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định quản lý, sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

 Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư, doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với lao động làm việc trong các dự án của đơn vị, nhất là người nước ngoài, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý đối với những chuyên gia, lao động nước ngoài vi phạm quy trình cách ly, phòng chống dịch Covid-19.

Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng, UBND các huyện, TP căn cứ chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị  liên quan thực hiện nghiêm việc quản lý người nước ngoài và hướng dẫn các chủ đầu tư, doanh nghiệp tại địa phương thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng, quản lý lao động. 

 

T/h: Xuân Hạnh