Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông
 

Năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban chấp hành TW Đảng, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch. Tham mưu công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 – 2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan.

Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ cức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong công tác tham mưu luôn chủ động, quyết liệt, khẩn trương. Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ.

Về nhiệm vụ năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tăng cường công tác ngày càng nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả; phấn đấu xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới./.

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng