Ảnh minh họa
 

Cụ thể, đối với cơ sở cách ly tập trung của tỉnh: Ủy quyền cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành Quyết định thiết lập cơ sở cách ly tập trung và phê duyệt danh sách người cách ly tập trung, danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung.

Đối với cơ sở cách ly tập trung tuyến huyện, thành phố: Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Quyết định thiết lập cơ sở cách ly tập trung và phê duyệt danh sách người cách ly tập trung, danh sách người kết thúc thời gian cách ly tập trung tại các huyện, thành phố.

Thời gian ủy quyền đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong thời gian ủy quyền, nếu có quy định mới làm căn cứ thay thế thì Quyết định này hết hiệu lực thi hành. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo hướng dẫn của Bộ Y tế và đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền nêu trên../

 

T/h: Vân Ánh