Sản lượng sầu riêng thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 10 ước còn khoảng trên 18.000 tấn
 

Nhóm sản phẩm hiện nay đang bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19, gồm: Nhóm cây ngắn ngày: sản lượng rau, củ, quả thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 12 ước còn khoảng trên 48.000 tấn. Nhóm cây ăn trái, chủ yếu là bơ và sầu riêng. Trong đó, sản lượng bơ thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 11 ước còn khoảng trên 9.000 tấn. Sản lượng sầu riêng thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 10 ước còn khoảng trên 18.000 tấn.

Kế hoạch này được xây dựng nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong thời gian 03 tháng (tháng 8, 9, 10/2021). Sau thời gian này, tùy tình hình thực tế cũng như trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch để xây dựng kế hoạch cho thời gian tiếp theo đảm bảo phù hợp và hiệu quả hơn.

Hiện nay, người sản xuất, các thương lái, các cơ sở thu mua, các đại lý và các cơ sở sơ chế, chế biến gặp khó khăn sau thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm, trước tình hình đó, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng và các huyện, thành phố tập trung tạo điều kiện kết nối các nhà vườn, các đại lý, hợp tác xã, các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản tiếp cận thị trường tiêu thụ nông sản.

Khi có đề nghị từ các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến hoặc từ các địa phương về phương tiện vận chuyển, các điều kiện bảo đảm cho phương tiện lưu thông nông sản, cần đáp ứng kịp thời. Trường hợp có vướng mắc cần đề nghị ngành chức năng, UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ.

T/h: Vân Ánh